ZMGM Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız...

DERNEK 2017-2020 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

 
 
ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ
01.01.2017 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT
DENETLEME KURULU RAPORU
 
Denetleme Kurulu olarak Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (ZMGM) Derneği'nin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait iç denetimler kurulumuzca gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, Derneğin bir önceki yıl sonrasından başlayarak ilgili yılın sonuna kadar olan faaliyetleri, yani gelir gider tabloları ve banka hesapları incelenmiştir.
 
Yönetim Kurulu tarafından bireysel ve firma üyelik aidatları, bağışlar ve kongre düzenleme gelirlerinin, Derneğin banka hesabında toplandığı ve harcamaların da aynı hesaptan yapıldığı görülmüştür. Yıllara göre gelir gider tabloları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 
2017 Önceki Yıldan Devreden: 142314,05
Yüz Kırk İki Bin Üç Yüz On Dört TL Beş Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
37356,48
Otuz Yedi Bin Üç Yüz Elli Altı TL Kırk Sekiz Kuruş
29287,55
Yirmi Dokuz Bin İki Yüz Seksen Yedi TL
Elli Beş Kuruş
Banka Finansal Gelirler
190250,12
Yüz Doksan Bin İki Yüz Elli TL On İki Kuruş
19200,00
Yüz Doksan İki Bin TL
Genel Toplam Genel Toplam
227606,60
İki Yüz Yirmi Yedi Bin Altı Yüz Altı TL Altmış Kuruş
227606,60
İki Yüz Yirmi Yedi Bin Altı Yüz Altı TL Altmış Kuruş
 
 
 
 
2018 Önceki Yıldan Devreden: 190250,12
Yüz Doksan Bin İki Yüz Elli TL On İki Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
56899,54
Elli Altı Bin Sekiz Yüz Doksan Dokuz TL Elli Dört Kuruş
33333,28
Otuz Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç TL Yirmi Sekiz Kuruş
Banka Finansal Gelirler
225304,86
İki Yüz Yirmi Beş Bin Üç Yüz Dört TL Seksen Altı Kuruş
26522,00
Yirmi Altı Bin Beş Yüz Yirmi İki TL
-
-
-
Bağış ve Yardımlar
32099,00
Otuz İki Bin Doksan Dokuz TL
Genel Toplam Genel Toplam
282204,40
İki Yüz Seksen İki Bin İki Yüz Dört TL Kırk Kuruş
282204,40
İki Yüz Seksen İki Bin İki Yüz Dört TL Kırk Kuruş
 
 
2019 Önceki Yıldan Devreden: 225304,86
İki Yüz Yirmi Beş Bin Üç Yüz Dört TL Seksen Altı Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
135339,24
Yüz Otuz Beş Bin Üç Yüz Otuz Dokuz TL Yirmi Dört Kuruş
38351,05
Otuz Sekiz Bin Üç Yüz Elli Bir TL Beş Kuruş
Banka Finansal Gelirler
183797,22
Yüz Seksen Üç Bin Yedi Yüz Doksan Yedi TL Yirmi İki Kuruş
46980,55
Kırk Altı Bin Dokuz Yüz Seksen TL Elli Beş Kuruş
-
-
-
Bağış ve Yardımlar
8500,00
Sekiz Bin Beş Yüz TL
Genel Toplam Genel Toplam
319136,46
Üç Yüz On Dokuz Bin Yüz Otuz Altı TL Kırk Altı Kuruş
319136,46
Üç Yüz On Dokuz Bin Yüz Otuz Altı TL Kırk Altı Kuruş
 
 
 
 
2020 Önceki Yıldan Devreden: 183797,22
Yüz Seksen Üç Bin Yedi Yüz Doksan Yedi TL Yirmi İki Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
66910,22 TL
Altmışaltı Bin Dokuz Yüz On TL Yirmi İki Kuruş
45615,33 TL
Kırk Beş Bin Altı Yüz On Beş TL Otuz Üç Kuruş
Banka Finansal Gelirler
175383,33 TL
Yüz Yetmiş Beş Bin Üç Yüz Seksen Üç TL Otuz Üç Kuruş
12881,00 TL
On İki Bin Sekiz Yüz Seksen Bir TL
Genel Toplam Genel Toplam
242293,55 TL
İki Yüz Kırk İki Bin İki Yüz Doksan Üç TL Elli Beş Kuruş
242293,55 TL
İki Yüz Kırk İki Bin İki Yüz Doksan Üç TL Elli Beş Kuruş
 
2017-2018-2019 ve 2020 yılı için gelir ve gider arasında tam bir denge sağlanmıştır.

Buna ilaveten, tarafımızca hazırlanan Dernek İç Denetim Raporu'nda da belirttiğimiz üzere, yönetim kurulunun Derneğin kuruluş ve işleyiş amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmış ve yapılmış olan tahsilat ve harcamaların usulüne uygun olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (ZMGM) Derneğinin harcama belgeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Derneğin bütçesinin dengeli olduğu ve faaliyetlerinin amacına uygun yapıldığı anlaşılmaktadır.
Dernek Yönetim Kurulu’nun finansal olarak başarılı bir dönem geçirdiği kanaatini taşımaktayız. Denetleme Kurulu olarak, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini önerir, başta Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu olmak üzere, yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.
 
 
Havvanur Kılıç              Mustafa Kubilay Keleşoğlu                      Habib Tolga Bilge
Başkan                          Üye                                                            Üye
 
Görüntülenme Sayısı : 184