ZMGM Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız...

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI - 16 HAZİRAN 2021

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2021 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde çoğunluğa bakılmaksızın 34 (otuz dört) üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir (toplantı fotoğrafları için tıklayınız).

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU tarafından Toplantı Gündeminin okunması ile başlamıştır.  Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile vefat eden Dernek üyeleri ve meslektaşlar için saygı duruşunda bulunulmuş, akabinde İstiklal Marşı okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Başkan Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU’nun önerisi ve genel kurul üyelerinin oybirliği ile Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER Divan Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi İ. Zeynep YILDIRIM ve Yük. Müh. H. Anıl AFATOĞLU katip üyeler olarak seçilmişlerdir.

Program gündemine uygun olarak Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU Dernek Yönetim Kurulu adına EK-1’de verilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Genel Kurul üyelerine sunmuştur. Divan Başkanı, Faaliyet Raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sorduktan sonra, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oylamaya sunmuştur. Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması sonrasında, Denetleme Kurulu adına Doç. Dr. Kubilay KELEŞOĞLU, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan ve EK-2’de verilen Denetleme Kurulu Raporunu Genel Kurul üyelerine okumuştur. Divan Başkanı, Denetleme Kurulu Raporunu oylamaya sunmuş, Rapor Genel Kurul Üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem uyarınca, Dernek Tüzüğünün üyelik aidatları ile ilgili maddesinde değişiklik yapılması hakkında görüşüldü. Başkan Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU üye aidatının, ISSMGE üyelik aidatını karşılayabilmesi için kurlardaki artışlar dikkate alınarak 2022 yılı itibari ile 350.-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası) olarak yeniden düzenlenmesini ve ilerleyen üç yıl zarfında üst sınır %50 olmak kaydıyla lüzum görülmesi halinde arttırılmasını önermiştir. Üyelik aidatlarında değişiklik yapılmasına ilişkin öneri Divan Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve değişiklik oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

Başkan Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalara katılımına ilişkin yeni bir kriterin Kurul Üyelerinin görüşüne sunulmasını talep etmiştir. Genel Kurul Gündeminde yer almayan bu konunun görüşülmesi Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Üyelerinin onayına sunulmuş ve konunun görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU tarafından yapılan öneride, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu Toplantılarına arka arkaya 3 (üç) defa veya bir yıl zarfında toplamda 5 (beş) defa katılım gerçekleştirmemesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin düşürülmesi gündeme getirilmiştir.  Söz konusu öneri Divan Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve Genel Kurul Üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.    
  
Divan Başkanı Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER, yapılan çalışmaları değerlendiren bir konuşma yaptıktan sonra Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği organlarının asil ve yedek üyelerin seçimine geçilmiştir.  Dernek Başkanlığı için adayların önerilmesi talep edilmiş, Dr. Rasin DÜZCEER, Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU tarafından Başkanlığa aday gösterilmiştir.  Başkanlık için başka aday gösterilmemesi üzerine açık oylama yapılmış, Dr. Rasin DÜZCEER oybirliği ile Dernek Başkanı seçilmiştir.

Başkan seçimini takiben Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçilmiştir. Genel Kurulu Üyelerinin önerileri ile adaylar belirlenmiş ve sonrasında kapalı oylamaya geçilmiştir.  Kapalı oylamayı takiben yapılan açık sayım sonucunda Genel Kurul Üyeleri tarafından aday gösterilen üyeler için oy dağılımı Tablo 1’de verildiği şekilde gerçekleşmiştir.
 
Tablo 1. ZMGM Derneği Yönetim Kurulu Üye Seçimi Oy Dağılımı
Üye Adı Aldığı Oy
Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 31
Prof. Dr. İlknur BOZBEY 31
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 29
Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU 26
Doç Dr. Nejan HUVAJ 20
Yük. Müh. Alp GÖKALP 20
Prof. Dr. S. Banu İKİZLER 18
Doç. Dr. Havvanur KILIÇ 15
Yük. Müh. Ozan DADAŞBİLGE 15
Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 12
Prof. Dr. Selçuk TOPRAK 12
Prof. Dr. Erol GÜLER 9
Yük. Müh. H. Anıl AFATOĞLU 6
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLDİK 5
 
Açık sayım sonrasında, oylama sonuçları Divan Başkanı tarafından açıklanmıştır.  En yüksek oy alan 7 (yedi) üye Yönetim Kurulu asil üyesi olarak seçilmiştir.  Yönetim Kurulunun son üyesi ise ilk tur oylamada eşit oy alan Doç. Dr. Havvanur KILIÇ ve Yük. Müh. Ozan DADAŞBİLGE için düzenlenen ikinci tur oylama sonucunda belirlenmiştir. İki aday için düzenlenen kapalı oylama neticesinde Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Yönetim Kurulu asil üyesi olarak seçilmiştir. İki aday arasında yapılan kapalı oylamanın sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. ZMGM Derneği Yönetim Kurulu Üye Seçimi İkinci Tur Oy Dağılımı
Üye Adı Aldığı Oy
Doç. Dr. Havvanur KILIÇ 21
Yük. Müh. Ozan DADAŞBİLGE 13
 
Yönetim Kurulu asil üyelerinin seçilmesini takiben yedek üyelerin belirlenmesine geçilmiştir. Yedek üyeler, asil üyelerden sonra en fazla oy alan 8 (sekiz) üye olarak belirlenmiştir. Yapılan oylama sonucunda ortaya çıkan Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Tablo 3’te verilmiştir.  
 
Tablo 3. 2021 – 2024 ZMGM Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
Asil Üyeler Yedek Üyeler
Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU Yük. Müh. Ozan DADAŞBİLGE
Prof. Dr. İlknur BOZBEY Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU Prof. Dr. Erol GÜLER
Doç Dr. Nejan HUVAJ Yük. Müh. H. Anıl AFATOĞLU
Yük. Müh. Alp GÖKALP Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLDİK
Doç. Dr. S. Banu İKİZLER Prof. Dr. Kemal Önder ÇETİN
Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sonrasında, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçilmiş ve Denetim Kurulu adayları belirlenmiştir.  Yapılan açık oylama neticesinde Tablo 4’te verilen Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri oybirliği ile seçilmiştir.

Tablo 4. 2021 – 2024 ZMGM Derneği Denetim Kurulu Üyeleri
Asil Üyeler Yedek Üyeler
Doç. Dr. Kubilay KELEŞOĞLU Yük. Müh. Serkan AKSU
Yük. Müh. Umut OSMANOĞLU Yük. Müh. Şehnaz AKTAŞ
Dr. Habib Tolga Bilge Dr. Cihan ÖSER
 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin, Dernek Organlarının seçiminden sonra Divan Başkanı Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER, Dernek Yeni Başkanı Dr. Rasin DÜZCEER’i, teşekkür konuşması yapmak üzere, kürsüye davet etmiştir.

Divan Başkanı Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER, dilek ve temennileri kabul ettikten sonra Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırmıştır.

İşbu genel kurul tutanağı Divan Başkanı ve Katip Üyeler tarafından imzalanmıştır.
 
 
Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER
            Divan Başkanı
 
 
Dr. İ. Zeynep YILDIRIM                                                    Yük. Müh. H. Anıl AFATOĞLU
             Kâtip Üye                                                                                     Katip Üye

 
Görüntülenme Sayısı : 793